Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej e-sklepu Ki-Ka

 

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ki-ka.com.pl jest firma Chimery z siedzibą w /01-031/ Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61c/304
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.ki-ka.com.pl  jest sprzedaż biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.ki-ka.com.pl , sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.ki-ka.com.pl  jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 II Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ki-ka.com.pl
 3. SPRZEDAWCA – Chimery Al. Jana Pawła II 61/304; 01-031 Warszawa  NIP: 118-146-70-37, REGON: 141723781
 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.ki-ka.com.pl
 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.ki-ka.com.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 7. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
 8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 9. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 10. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.ki-ka.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 III Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.ki-ka.com.pl   jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 

IV Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.ki-ka.com.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia również telefonicznie.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, zalogować się na swoje konto, określić adres dostawy, a następnie wskazać sposób dostawy.
 8. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 10. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon, który stanowi podstawę do ewentualnego zwrotu zakupionego towaru.
 11. W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane a produkt ponownie  wystawiony do sprzedaży
 12. Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod nr: +48 515 134 000

 

V Sposób płatności

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • przedpłata na konto bankowe,
 1. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:

   Chimery
   Al. Jana Pawła II 61c/304
       01-031 Warszawa

       Nr konta: 15 1140 2017 0000 4602 0959 2223

 Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 VI Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu
 2. Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej DPD w ciągu 2 - 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie..
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 VII Reklamacje

 W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

   VIII Zwroty

 Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres www.ki-ka.com.pl bądź też listownie na adres: Chimery Al. Jana Pawła II 61c/304; 01-031 Warszawa

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta [przesyłka wysłana listem poleconym priorytetem; koszt wysyłki wg cennika Poczty Polskiej]
 2. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem ani przesyłek kurierskich.
 3. Towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

 IX Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Chimery 

Adres: Al. Jana Pawła II 61c/304; 01-031 Warszawa

NIP: 118-146-70-37, REGON: 141723781

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
 4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 7. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:

  - po tym okresie są usuwane

 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.
 11. Zdjęcia, grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Ki-Ka  oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
  Wszystkie wzory biżuterii zawartej w galerii są własnością Ki-Ka a jej właścicielki nie wyrażają zgody na ich powielanie

 X Polityka cookies

 Sklep internetowy www.ki-ka.com.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 1. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 2. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 3. Sklep internetowy www.ki-ka.com.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • stałe,
  • analityczne,
  • zewnętrzne.

 XI Postanowienia końcowe

 Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:   telefon: + 515 134 000, e-mail: kika_pracownia@wp.pl,  pisemnie na adres: Chimery Al. Jana Pawła II 61c/304; 01-031 Warszawa
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl